CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului

strada Câmpul Pâinii (tronsonul 3), între strada Câmpul Pâinii (tronsonul 2) și strada

Fabricii de Zahăr, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 3), între strada Câmpul Pâinii (tronsonul 2) și strada Fabricii de Zahăr, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 76688 din 4.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 77430 din 4.02.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 3), între strada Câmpul Pâinii (tronsonul 2) și strada Fabricii de Zahăr, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 11, poziția nr. 1153;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului, identificat cu nr. topo. 6354/1, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 6354/1/1, teren cu suprafața de 1963 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 6354/1/2, teren cu suprafața de 4045 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 16092/2, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 16092/2/1, teren cu suprafața de 323 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 16092/2/2, teren cu suprafața de 900 mp.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 3), cu suprafața măsurată de 4945 mp., provenind din CF nr. 319642 Cluj-Napoca, nr. topo. 16092/2/2, CF nr. 308012 Cluj-Napoca, nr. topo. 6354/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 4. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 3), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Ecologie urbană și Spații verzi, Direcția Generală de urbanism.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 44 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)