CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 4539/2019, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 24889/211/2018, definitivă prin Decizia Civilă nr. 726/A/2020 a Tribunalului Cluj și Decizia Civilă nr. 438/R/2020 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 4539/2019, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 24889/211/2018, definitivă prin Decizia Civilă nr. 726/A/2020 a Tribunalului Cluj și Decizia Civilă nr. 438/R/2020 a Curții de Apel Cluj – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 79639/1/5.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 79690/451/5.02.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune punerea în executare a Sentinței Civile nr. 4539/2019, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 24889/211/2018, definitivă prin Decizia Civilă nr. 726/A/2020 a Tribunalului Cluj și Decizia Civilă nr. 438/R/2020 a Curții de Apel Cluj;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 129 alin. 6 lit. b, ale art. 363 alin. 1 și ale art. 364 alin. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Sentinței Civile nr. 4539/2019, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 24889/211/2018, definitivă prin Decizia Civilă nr. 726/A/2020 a Tribunalului Cluj și Decizia Civilă nr. 438/R/2020 a Curții de Apel Cluj, ale Legii nr. 112/1995, actualizată, ale H.G. nr. 20/1996, republicată și ale Procesului-verbal din data de 28.01.2021 al Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea şi vânzarea locuinţelor din fondul locativ de stat;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă vânzarea către Birișan Simion, având C.N.P., a locuinţei situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 20, ap. 3, Corp 3, în suprafaţă de 43,56 mp.

Art. 2. (1) Se însuşeşte Procesul-verbal de evaluare a locuinţei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Preţul de vânzare a locuinţei, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 20, ap. 3, Corp 3, este de 45.255 lei, la care va fi aplicat coeficientul de actualizare prevăzut de Legea nr. 112/1995, actualizată, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3. (1) La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul va prezenta declaraţia notarială din care să rezulte că atât titularul cât şi membrii familiei sale nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

(2) În cazul nedepunerii acestui document, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică şi Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 46 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)