CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă semicolectivă, P+E – str. Cocorilor nr. 40C

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Pţanului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă semicolectivă, P+E – str. Cocorilor nr. 40C -proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 237921 din 06.05.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă semicolectivă P+E – str. Cocorilor nr. 40C, beneficiară: Bocoş Paula-Sorina;

Având în vedere avizul Arhitectului şef nr. 238 din 18.04.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârile nr. 118/2015 şi nr. 737/2017;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 şi 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă semicolectivă, P+E – str. Cocorilor nr. 40C, beneficiară: Bocoş Paula-Sorina, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:
– retragerea faţă de limita laterală nordică: min 3,00m;
– retragerea faţă de limita laterală sudică: min. 3,00m;
– retragerea faţă de limita posterioară: min. 6,00m;
– accesul auto şi pietonal: din strada Cocorilor pe alee de interes local;
– staţionarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;
– echiparea tehnico-edilitară: existentă în zonă.

În vederea lărgirii drumul de acces, va fi dezmembrată fâşia de teren adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 2,5 m. şi înscrie în C.F. cu titlul de „drum”. Anterior
emiterii Autorizatiei de construire pe parcelă, va fi realizat la strat de uzură şi echipat edilitar drumul de acces, de la str. Cocorilor şi până la parcela studiată prin P.U.D.
Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.– Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 461 din 24 mai 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi).