CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
Construire locuinţă unifamilială P+E,
str. Dealul Fânaţelor nr. 12A

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă unifamilială P+E, str. Dealul Fânaţelor nr. 12A. – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr.94446 din 21.032019 al Direcţiei-Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă unifamilială P+E, str. Dealul Fânaţelor nr. 12A, beneficiar Corha Cristian Vişinel;

Având în vedere Avizul Arhitectului şef nr. 1255 din 28.01.2019 şi avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă unifamilială P+E, str. Dealul Fânaţelor nr. 12A, beneficiar: Corha Cristian Vişinel, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:
retragerea minimă faţă de limita posterioară – 6 m;
– retragerea minimă faţă de limita laterală estică – 3 m;
– circulaţiile auto şi pietonale: din str. Dealul Fânaţelor;
– staţionarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;
– echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Dealul Fânaţelor.
Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 463 din 24 mai 20 19
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)