CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ- NAPOCA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiţii
„Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7” – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 260790/16.05.2019 al Serviciului Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Cluj­ Napoca, Grup 7”;

Având în vedere Ordinul nr. 3801/2017 al ministrului delegat pentru Fonduri Europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului – Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1.A.;

Reţinând prevederile Ghidului Solicitantului Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale – Programul Operaţional Regional 2014-2020;

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 399/2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;

Având în vedere Hotărârea nr. 417/2019 privind Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 912/2018, astfel cuma fost modificată prin Hotărârea nr. 75/2018 (aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici) pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”);

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4), art. 16 alin. (1) şi art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 35 alin (6) din Legea m. 273/2006 privind finanţele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36, 39. alin. 2 şi 45 din Legea m. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”, în cuantum de 4.275.202 ,60 lei, inclusiv T.V.A., din care valoare totală eligibilă 4.197.531 ,03 lei, inclusiv T.V.A. şi valoare totală neeligibilă de 77.671,57 lei, inclusiv T.V.A.

Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Cluj-Napoca, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.756.683,98 lei, inclusiv T.V.A., în condiţiile recuperării la bugetul local a contribuţiei ce revine asociaţiei de proprietari.

Art . 4. Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 992.967,17 lei, inclusiv T.V.A, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Art. 5. Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 77.671 ,57 lei, inclusiv TVA, reprezentând, după caz:
– 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;
– 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice;
– 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice , a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art. 6. Cheltuielile eligibile şi neeligibile vor fi recuperate conform prevederilor cuprinse în Hotărârea nr. 492/2012.

Art. 7. Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 8. Se împuterniceşte primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil BOC, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele şi pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Serviciul strategie şi dezvoltare locală, management proiecte şi Direcţia Economică.

 

Nr. 489 din 24 mai 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)