CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 113/2023

(de aprobare a P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+3E+R, str. Albert Einstein nr. 1)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 113/2023 (de aprobare a P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+3E+R, str. Albert Einstein nr. 1) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 474379/1/17.05.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 474428/433/17.05.2024 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 113/2023 (de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, S+P+3E+R, str. Albert Einstein nr. 1), beneficiari: Rusu Radu-Ionuț și Rusu Alexandra-Maria;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 54 din 15.02.2024;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 113/2023: P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+3E+R, str. Albert Einstein nr. 1, beneficiari: Rusu Radu-Ionuț și Rusu Alexandra-Maria, în sensul modificării condiției de dezmembrare a suprafeței de teren necesară lărgirii străzii Albert Einstein, după cum urmează:

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Albert Einstein, va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în CF cu titlul de „drum” și adusă la strat de uzură (asfalt) anterior recepției construcției propuse.”

Art. 2 –

Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 113/2023 rămân neschimbate.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 491 din 28 mai 2024

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)