CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ- NAPOCA

H O T Ă R Â R E
privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 172/2017 (aprobarea documentaţiei şi a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 172/2017 (aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4″)- proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 261571/17.05.2019 al Serviciului Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 172/2017 (aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale;

Reţinând prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 71 din O.U.G. m. 114/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36, 39. alin. 2 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 172/20 17, în sensul modificării documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Serviciul strategie şi dezvoltare locală, management proiecte şi Direcţia Economică.

Nr. 496 din 24 mai 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)