CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 45.000 de lei de la bugetul pe anul 2020

al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite

pentru un număr de 450 de copii proveniți din familii defavorizate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 45.000 de lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 450 de copii proveniți din familii defavorizate – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 300.266/25.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 300.300/25.06.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea alocării sumei de 45.000 de lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 450 de copii proveniți din familii defavorizate;

Reținând prevederile art. 5, lit. r) și art. 11, lit. e) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Hotărârii nr. 415/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și art 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 45.0000 de lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, capitolul bugetar 68.02 – Asigurări și asistență socială, în vederea achiziţionării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 450 de copii proveniți din familii defavorizate, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală și ale O.N.G.-urilor partenere.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 496 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)