CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 57/1997

(asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. SHELL ROMÂNIA S.R.L.),

aşa cum a fost modificată şi completată prin Hotărârile nr. 72/1997, nr. 112/1997,

nr. 424/1998, nr. 415/2003, nr. 416/2003 și nr. 16/2012

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 57/1997 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. SHELL ROMÂNIA S.R.L.), aşa cum a fost modificată şi completată prin Hotărârile nr. 72/1997, nr. 112/1997, nr. 424/1998, nr. 415/2003, nr. 416/2003 și nr. 16/2012 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 305674/1/29.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 305848/45/29.06.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 57/1997 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. SHELL ROMÂNIA S.R.L.), aşa cum a fost modificată şi completată prin Hotărârile nr. 72/1997, nr. 112/1997, nr. 424/1998, nr. 415/2003, nr. 416/2003 și nr. 16/2012;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b, alin. 9 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 57/1997 privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. SHELL ROMÂNIA S.R.L., aşa cum a fost modificată şi completată prin Hotărârile nr. 72/1997, nr. 112/1997, nr. 424/1998, nr. 415/2003, nr. 416/2003 și nr. 16/2012, ale pct. 9.1 al art. 9 din Contractul de asociere în participaţiune nr. 20188 din 26.05.1997, ale N.I. nr. 255247/441/28.05.2020, și ale acordului Societății MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., înregistrat sub nr. 292705/45/22.06.2020;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 alin. 1 al Hotărârii nr. 57/1997, aşa cum a fost modificată şi completată prin Hotărârile nr. 72/1997, nr. 112/1997, nr. 424/1998, nr. 415/2003, nr. 416/2003 și nr. 16/2012, în sensul diminuării suprafeței terenului amplasament nr. 1, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918, teren înscris în C.F. nr. 255981 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 148740), sub A.1, cu nr. topo. 21475/1/1/2, 21475/2/1/2, 21476/1/2, 21477/1/2, 21478/1/2, 21479/1/2, 21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2, 21487/1/1/1/2, 21488/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/2, 21431/1/9/2/1, cu 84,21 mp., de la 1.500 mp. la suprafața de 1.415,79 mp., conform Planului de situație ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării obiectivului de interes public „Reparație strada Mirăslău – în municipiul Cluj-Napoca”.

Art. II. Asupra parcelei în suprafață de 84,21 mp., parte din terenul înscris în C.F. nr. 255981 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 148740), sub A.1, cu nr. topo. 21475/1/1/2, 21475/2/1/2, 21476/1/2, 21477/1/2, 21478/1/2, 21479/1/2, 21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2, 21487/1/1/1/2, 21488/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/2, 21431/1/9/2/1, se aprobă radierea dreptului de folosință înscris în favoarea Societății MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., identificată prin C.U.I. 7745470.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 57/1997, aşa cum a fost modificată şi completată prin Hotărârile nr. 72/1997, nr. 112/1997, nr. 424/1998, nr. 415/2003, nr. 416/2003 și nr. 16/2012, rămân neschimbate.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și Direcția juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 498 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)