CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 312290/1/01.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 312330/01.07.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte – Serviciul Strategie şi dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției Tehnice, al Direcţiei Ecologie urbană și spaţii verzi, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune aprobarea Documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici”, respectiv scenariul/opțiunea 1;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. 4 și art. 9 din H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. 4 lit. d) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici, respectiv scenariul/opțiunea 1 – reabilitare parc I.L. Caragiale, strada Octavian Petrovici și parțial strada George Barițiu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Ecologie urbană și spaţii verzi, Serviciul strategie şi dezvoltare locală, management proiecte şi Direcţia Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 499 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)