HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru parcelare și dezvoltare zonă rezidențială – str. Gh. Sion

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru parcelare și dezvoltare zonă rezidențială str. Gh. Sion proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 668693/1/30.12.2019, conex cu nr. 570217/1/5.11.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 668887/30.12.2019, conex cu nr. 571439/6.11.2019, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru parcelare și dezvoltare zonă rezidențială str. Gh. Sion, beneficiară: Fazakas Zsuzsanna;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 229 din 16.03.2018, Avizul Arhitectului Șef nr. 845 din 30.08.2019, avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru parcelare și dezvoltare zonă rezidențialăstr. Gh. Sion, beneficiară: Fazakas Zsuzsanna, după cum urmează:

U.T.R – Liu* Zonă de locuinţe cu regim redus de inălțime dispuse pe un parcelar de tip urban

funcțiunea predominantă: Zonă de locuinţe unifamiliale și familiale cu maxim 2 unități locative. Pe o parcelă se pot amplasa două locuințe individuale în regim izolat dacă parcela are cel puțin 700 mp, caz în care se va elabora P.U.D.;

regimul de construire: izolat sau cuplat;

înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă/nivel retras sau demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,8m față de planul fațadei dinspre stradă/spațiul public. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

indicii urbanistici: P.O.Tmax= 35%, C.U.T maxim= 0,9;

retragerea minimă față de aliniament: 3 – 5 m conform planșei ,,Reglementari Urbanistice”. Garajele se vor retrage cu minim 6 m față de aliniament pentru a permite parcarea în față a unui autoturism;

retragerea minimă față de limitele laterale: clădirile se vor retrage cu minim 3 m față de limitele laterale și minim 2 m pentru lotul 7. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8 m;

retragerea minimă față de limita posterioară: clădirile și garajele se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6 m;

– circulațiile, accesele: din strada Gheorghe Sion și din stradă de interes local. Pe o parcelă se pot prevedea două accese auto cu lățimea minimă de 2.5 m;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Gheorghe Sion.

U.T.R – S_Is* – Subzonă de instituții și servicii publice și de interes public

funcțiunea admisă: cabinete medicale și învățământ tip afterschool;

regimul de construire: izolat;

înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă/nivel retras sau demisol + parter + mansardă/nivel retras) Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,8 m față de planul fațadei dinspre stradă/spațiul public. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

indicii urbanistici: P.O.T max= 35%, C.U.T maxim= 0,9

retragerea minimă față de aliniament: 3 – 5 m conform planșei ,,Reglementari Urbanistice,”. Garajele se vor retrage cu minim 6 m față de aliniament pentru a permite parcarea în față a unui autoturism;

retragerea minimă față de limitele laterale: clădirile vor fi retrase cu minim 3 m față de limitele laterale. Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelelor cu condiția ca inălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,8 m;

retragerea minimă față de limita posterioară: clădirea și garajul vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6 m;

– circulațiile, accesele: din strada Gheorghe Sion pe stradă de interes local. Pe o parcelă se poate prevedea un singur acces auto cu lățimea maximă de 3 m;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Gheorghe Sion.

U.T.R. S_Va – Subzona spații verzi – Scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

funcțiunea predominantă: spații verzi: plantații înalte medii și joase.

condițiile de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor: nu e cazul;

indicii urbanistici: P.O.T max. = 5%, C.U.T max. = 0,1 (doar pentru clădiri ce includ spații interioare de orice tip).

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Strada A propusă prin P.U.Z. va fi echipată edilitar și va fi realizată la strat de uzură anterior emiterii autorizației de construire pe parcelele cu acces direct din aceasta în baza unui proiect de specialitate autorizat. Spațiul verde cu acces public nelimitat se va amenaja anterior recepției imobilelor de pe strada A.

Art. 2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 5 din10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)