CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 29184/1/14.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 29329/41/14.01.2021 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020;

Reţinând prevederile art. 58 alin. 1 și ale art. 70 alin. 1 și 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. 4 lit. a, 131, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea în anul 2021 a excedentului aferent bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, în sumă de 167.848.744 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2021 a excedentului aferent bugetului fondurilor externe nerambursabile, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, în sumă de 969.573 lei, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă utilizarea în anul 2021 a excedentului aferent bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, în sumă de 5.146.426 lei, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotârârii se încredinţează direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi instituţiile publice subordonate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. DAN ȘTEFAN TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. AURORA ROȘCA

Nr. 5 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)