CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂR E

privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca,

str. Anton Pann nr. 22, ap. 1, în favoarea domnului Kallo Imre

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22, ap. 1, în favoarea domnului Kallo Imre – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 79587/1/5.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 80022/451/5.02.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22, ap. 1, în favoarea domnului Kallo Imre;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 129 alin. 6 lit. b, ale art. 363 alin. 1 și ale art. 364 alin. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 112/1995, actualizată, ale H.G. nr. 20/1996, republicată și ale Procesului-verbal din data de 28.01.2021 al Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea şi vânzarea locuinţelor din fondul locativ de stat;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă vânzarea către Kallo Imre, având C.N.P.  , a locuinţei situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22, ap. 1, în suprafaţă de 28,19 mp., înscrisă în C.F. individuală nr. 299617-C1-U3 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128619), cu nr. topo 5167/1/I.

Art. 2. (1) Se însuşeşte procesul-verbal de evaluare a locuinţei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Preţul de vânzare a locuinţei, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22, ap. 1, este de 26.241 lei, la care va fi aplicat coeficientul de actualizare prevăzut de Legea nr. 112/1995, actualizată, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3. (1) La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul va prezenta declaraţia notarială din care să rezulte că atât titularul cât şi membrii familiei sale nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

(2) În cazul nedepunerii acestui document, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică şi Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 50 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)