CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea execuţie bugetului general al municipiului Cluj-Napoca

la data de 30.06.2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 341283/1/ 16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 341322 din 16.07.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 502 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)