CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății

Cluj Innovation Park S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A.proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 342344 /1/ 16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 342361 /414/ 16.07.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A.;

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi a structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale art. 9 alin. 2, coroborat cu art. 10 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. 14, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Cluj Innovation Park S.A., conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Cluj Innovation Park S.A. și direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 503 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)