CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 341264 din 16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 341320 din 16.07.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent anului școlar 2020-2021, după cum urmează:

a) burse de performanță – 130 lei;

b) burse de merit – 100 lei;

c) burse de studiu – 85 lei;

d) burse de ajutor social – 80 lei.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Economică şi unităţile din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. DAN ȘTEFAN TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. AURORA ROȘCA

Nr. 504 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)