CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului

strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1 și 2) și strada Fabricii (tronsonul 2 și 3),

din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1 și 2) și strada Fabricii (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 340943 din 16.07.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 341031 din 16.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1 și 2) și strada Fabricii (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 11, poziția nr. 1153 și nr. 1277;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6838/1, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 6838/1/1, teren în suprafață de 29480 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 6838/1/2, teren în suprafață de 1455 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6571, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 6571/1, teren în suprafață de 2045 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 6571/2, teren în suprafață de 612 mp.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6627, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 6627/1, teren în suprafață de 8 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 6627/2, teren în suprafață de 13608 mp.

Art. 4. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6806, 6695/2, 6754/2, 6797/2/2, 6811/1, 6812/1, 6809/2/1, 6813/1, 6815/1, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 6806/1, 6695/2/1, 6754/2/1, 6797/2/2/1, 6811/1/1, 6812/1/1, 6809/2/1/1, 6813/1/1, 6815/1/1, teren în suprafață de 4834 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 6806/2, 6695/2/2, 6754/2/2, 6797/2/2/2, 6811/1/2, 6812/1/2, 6809/2/1/2, 6813/1/2, 6815/1/2, teren în suprafață de 3434 mp.

Art. 5. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6807/2, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 6807/2/1, teren în suprafață de 1300 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 6807/2/2, teren în suprafață de 550 mp.

Art. 6. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 16209/1, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 16209/1/1, teren în suprafață de 3000 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 16209/1/2, teren în suprafață de 1559 mp.

Art. 7. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6817/2, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 6817/2/1, teren în suprafață de 1500 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 6817/2/2, teren în suprafață de 1000 mp.

Art. 8. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 6837, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 6837/1, teren în suprafață de 4642 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 6837/2, teren în suprafață de 8458 mp.

Art. 9. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 3915 mp., provenind din CF nr. 264182 Cluj-Napoca, nr. topo. 6538/1, CF nr. 264465 Cluj-Napoca, nr. topo. 6838/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 10. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 18975 mp., provenind din CF nr. 328139 Cluj-Napoca, nr. topo. 6571/2, CF nr. 314623 Cluj-Napoca, nr. topo. 6827/4, CF nr. 264432 Cluj-Napoca, nr. topo. 6827/3, CF nr. 324042 Cluj-Napoca, nr. topo. 6627/2, CF nr. 1473 Cluj, nr. topo. 6600/3, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 11. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Fabricii (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 21420 mp., provenind din CF nr. 324042 Cluj-Napoca, nr. topo. 6627/1, CF nr. 329533 Cluj-Napoca, nr. topo. 6816, CF nr. 325568 Cluj-Napoca, nr. topo. 6806/2, 6695/2/2, 6754/2/2, 6797/2/2/2, 6811/1/2, 6812/1/2, 6809/2/1/2, 6813/1/2, 6815/1/2, CF nr. 331464 Cluj-Napoca, nr. topo. 6823, CF nr. 311650 Cluj-Napoca, nr. topo. 6807/2/2, CF nr. 325158 Cluj-Napoca, nr. topo. 16231, CF nr. 325157 Cluj-Napoca, nr. topo. 6810/2, 6810/4, CF nr. 325151, nr. topo. 16209/1/2, CF nr. 311642, nr. topo. 6817/2/2, CF nr. 318935 Cluj-Napoca, nr. topo. 6837/2, CF nr. 334706 Cluj-Napoca, nr. topo. 6822/2/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 12. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Fabricii (tronsonul 3), cu suprafața măsurată de 22821 mp., provenind din CF nr. 324092 Cluj-Napoca, nr. topo. 4497, CF nr. 332454 Cluj-Napoca, nr. topo. 6341., cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 13. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Fabricii (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Fabricii (tronsonul 3), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 506 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)