CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în sistemul

integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca,

zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 342174/1/17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 342200/45/30/17.07.2020 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice, prin care se propune însuşirea Documentaţiei tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 11, poziția 1960;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor – str. Gorunului, identificat prin nr. topo. 5990, 5989, 5987, 5995/1, 5995/2, 5998, 5999, 6001, 6002, 6003/1, 6080, 6084/1, 6082, 6083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, cu suprafață de 25141 mp., înscris în CF nr. 318198 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Primăriei Cluj-Napoca, astfel:

– imobilul identificat prin nr. topo. 5990/1, 5989/1, 5987/1, 5995/1/1, 5995/2/1, 5998/1, 5999/1, 6001/1, 6002/1, 6003/1/1, 6080/1, 6084/1/1, 6082/1, 6083/2/1, 6084/2/1, 6085/2/1, 6077/2/3/1, 6079/1, în suprafaţă de 5589 mp.;

– imobilul identificat prin nr. topo. 5990/2, 5989/2, 5987/2, 5995/1/2, 5995/2/2, 5998/2, 5999/2, 6001/2, 6002/2, 6003/1/2, 6080/2, 6084/1/2, 6082/2, 6083/2/2, 6084/2/2, 6085/2/2, 6077/2/3/2, 6079/2, în suprafață de 19552 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8, identificat prin nr. topo.5990/2, 5989/2, 5987/2, 5995/1/2, 5995/2/2, 5998/2, 5999/2, 6001/2, 6002/2, 6003/1/2, 6080/2, 6084/1/2, 6082/2, 6083/2/2, 6084/2/2, 6085/2/2, 6077/2/3/2, 6079/2, în suprafață de 19552 mp., cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 513 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)