CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj, a imobilului-teren în suprafață de 16.556 mp., tronson de drum din DN 1F, km 4+900 – km 6 +050, parte din imobilul identificat cu nr. cad. 288283, înscris în C.F. nr. 288283 Cluj-Napoca, Calea Baciului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj, a imobilului-teren în suprafață de 16.556 mp., tronson de drum din DN 1F, km 4+900 – km 6+050, parte din imobilul identificat cu nr. cad. 288283, înscris în C.F. nr. 288283 Cluj-Napoca, Calea Baciului – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 342594 din 17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 342612 din 17.07.2020 al Direcţiei patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice, prin care se propune darea în administrare în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj, a suprafeței de 16.556 mp., tronson de drum din DN 1F, km 4+900 – km 6+050, parte din imobilul identificat cu nr. cad. 288283, înscris în C.F. nr. 288283 Cluj-Napoca, Calea Baciului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5 lit w), ale art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a), alin. 7 lit. m), ale art. 297 alin. (1) lit. a), ale art. 298 lit. b), ale art. 299 alin. (1), ale art. 300 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 867 alin. 1 și 868 din Codul civil;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj, a imobilului-teren în suprafață de 16.556 mp., cu destinația de drum, tronson din DN 1F km 4+900 – km 6 +050, de la podul peste Valea Seacă, până la S.C. Napolact S.A., parte din imobilul identificat cu nr. cad. 288283, înscris în C.F. nr. 288283 Cluj-Napoca proprietatea municipiului Cluj-Napoca, Calea Baciului, în vederea executării lucrărilor de fluidizare a traficului.

(2) Valoarea de inventar a imobilului ce face obiectul dării în administrare este de 2.971.455,41 lei.

(3) Imobilul va fi predat în administrare prin Protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu data prezentei, încetează aplicabilitatea prevederilor Hotărârii nr. 860/2019.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 516 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)