CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind declararea ca bun de interes public local și darea în administrare,

în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în

municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local și darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 342475/17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 342595/45/30/17.07.2020 al Direcţiei patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice, prin care se propune declararea ca bun de interes public local și darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 din Ordonanța nr. 70 din 29 august 2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 867-870 Cod civil, ale art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a), alin. 7 lit.c), 286 alin. 1 și 4, 297 alin. 1. lit. a) și 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 111/2020 și ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 197/2020;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se declară ca bun de interes public local imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, cu nr. topo. 9676, înscris în CF nr. 309262 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului identificat la art. 1, compus din:

– clădire Pavilion I psihiatrie cronici, clădire Pavilion II, clădire Pavilion III, clădire Pavilion antirabic, clădire atelier mecanic, clădire magazie alimente și clădire garaj, magazie, morgă, cu valoare totală de inventar de 4.705.872,66 lei;

– clădire-gard din cărămidă și beton, cu valoare de inventar de 55.754,35 lei;

– teren în suprafață de 4816 mp., cu valoare de inventar de 18.387.558,83 lei.

(2) Imobilul va fi dat în administrare în scopul desfășurării activităților de furnizare de servicii medicale și chirurgicale de specialitate și a activităților de cercetare medicală, pe perioada desfăşurării acestora.

(3) Predarea-primirea imobilului va fi făcută prin protocol, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și Direcția economică.

Preşedinte de şedinţă

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 517 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)