H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 340105/1/16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 340157/16.07.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A, beneficiari: Ostaș Denisa-Zoe și Ostaș Daniel;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 147 din 3.06.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.–Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A, beneficiari: Ostaș Denisa-Zoe și Ostaș Daniel, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 310290.

Documentaţia reglementează:

– amplasarea față de limita nordică: pe limita de proprietate, adiacent calcanului învecinat;

– retragerea faţă de limita laterală vestică: min. 6 m;

– retragerea faţă de limita laterală sudică: min. 3,4 m;

– accesul auto și pietonal: din strada Crișului;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei,două locuri de parcare amenajate la sol;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.–Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.–Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.
Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 518 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)