CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

construire locuință semicolectivă, cu două unităţi locative, str. Mureșului nr. 19

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuință semicolectivă, cu două unităţi locative, str. Mureșului nr. 19 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 340131/1/16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 340221/16.07.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuință semicolectivă, cu două unităţi locative str. Mureșului nr. 19, beneficiar: Meseșan Călin;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 118 din 15.05.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – construire locuință semicolectivă, cu două unităţi locative, str. Mureșului nr. 19, beneficiar: Meseșan Călin, pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D., se studiază parcela de pe strada Mureşului nr. 19, cu nr. Cad. 328638, pe care există fond construit, un corp de clădire cu suprafaţa de 20 mp, cu regim de înălțime P. Se propune desfiinţarea corpului C1(nr. cad. 328638-C1) şi construirea unei locuinţe semicolective cu două unităţi locative, cu regim de înălțime P+E:

– retragerea minimă faţă de limita laterală estică: 1 m, H max.cornişă = 4.50 m;

– retragerea minimă faţă de limita laterală vestică: 3 m;

– amplasarea faţă de limita posterioară: min. 16 m;

– accesul auto și pietonal: din strada Mureşului;

– staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 519 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)