CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Coroianu nr. 11, în favoarea

Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Coroianu nr. 11, în favoarea Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 90801/1/10.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 91004/10.02.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Coroianu nr. 11, în favoarea Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 108 lit. c, ale art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b, ale art. 333 alin. 1 și 2 și ale art. 362 alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 alin. 1 din Legea nr. 334/2006, republicată, ale Hotărârii nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului, ale Hotărârii nr. 780/2020 privind constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, ținând cont de cererile nr. 505919/1/3.10.2019, nr. 631620/6.12.2019 și nr. 73886/3.02.2021, precum și Procesele-verbale din data de 3.02.2021 și 8.02.2021 ale Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Coroianu nr. 11, cu suprafața utilă de 61,40 m.p., înscris în CF nr. 285464, nr. topo 9588 și nr. cad. 9588-C1, în favoarea Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate, cu destinația de sediu, pe o perioadă de cinci ani.

(2) Predarea imobilului închiriat, prevăzut la alin. 1, va avea loc după aducerea acestuia în stare normală de folosință.

(3) Valoarea de inventar a imobilului închiriat, prevăzut la alin. 1, este de 494.362,22 lei.

Art. 2. Chiria se calculează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 52 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)