CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială P+M, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială P+M, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 11 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 341762/1/17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 341795 din 17.07.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială P+M, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 11, beneficiari: Tolan Nicolae și Tolan Doina;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 129 din 25.05.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuConstruire locuință unifamilială P+M, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 11, beneficiari: Tolan Nicolae și Tolan Doina, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 282944.

Documentația reglementează:

– retragerea faţă de limita laterală nordică: min. 3 m;

– retragerea faţă de limita laterală sudică: min. 3,2 m;

– retragerea faţă de limita posterioară: min. 7 m;

– retragerea faţă de construcția existentă pe parcelă: min. 20 m;

– accesul auto și pietonal: din strada Căpitan Grigore Ignat;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, trei locuri de parcare amenajate la sol;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

La faza D.T.A.C., documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 521 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)