CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Reamenajare și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Reamenajare și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 341694/1/17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 341752/17.07.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Reamenajare și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1033 din 31.10.2019. și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Reamenajare și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43, beneficiar: EL-ASTAL MOHAMED, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cadastral 328273.

Prin PUD se propune desființarea corpului C3 și etajarea corpurilor C1 și C2 cu regim final de înălțime P+E+R, cu două unități locative, din care o unitate va avea și destinația de cabinet de medicină de specialitate;

amplasarea față de limitele laterale: se mențin retragerile existente;

– retragerea faţă de limita posterioară: min. 16.60 m;

– accesul auto și pietonal: se menține accesul auto și pietonal existent din strada Heltai Gaspar;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, trei locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

La faza D.T.A.C., documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 522 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)