CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere hală depozitare, parter,

B-dul Muncii nr. 18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere hală depozitare, parter, B-dul Muncii nr. 18 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 341771/1/17.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 341805/433/17.07.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere hala depozitare, parter, B-dul Muncii nr. 18, beneficiară: S.C. MAKABI S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 120 din 15.05.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – extindere hală depozitare, parter, B-dul Muncii nr. 18, beneficiară: S.C. MAKABI S.R.L.

Se reglementează parcela cu nr. cad. 335720 pe care există fond construit – o hală depozit frigorific P+supantă, propusă spre extindere cu un corp P+supantă, H max 9,5m;

  • amplasarea construcției propuse (extinderea halei)

    • retragerea față de limita vestică : H/2 dar nu mai puțin de 6m;

    • retragerea față de limita sudică : minim 5,25m, în aliniere cu hala existentă;

    • retragerea față de limita nordică: minim 6m, în aliniere cu hala existentă;

  • circulaţiile şi accesele: acces auto și pietonal din drum de incintă situat în partea de nord a parcelei, acces/ieșire auto pe latura vestică și patru rampe de andocare pe latura nordică a extinderii;

  • staționarea autovehiculelor (auto, velo): parcaje auto la sol, în interiorul parcelei și locuri de parcare pentru biciclete în interiorul halei, necesarul de locuri calculandu-se conform Anexei 2 din Regulament;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării drumului de incintă din partea nordică a parcelei, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Planșa 2 Reglementări urbanistice se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 523 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)