Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Mansardare casă unifamilială,
S+P+M – str. Crişan nr. 39

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Mansardare casă unifamilială, S+P+M – str. Crişan nr. 39 – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 262610 din 24.05.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Mansardare casă unifamilială, S+P+M – str. Crişan nr. 39, beneficiară: Tătar Eniko.
Având în vedere Avizul Arhitectului Şef nr. 233 din 16.04.2019, Avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Cluj nr. 945/Z/08.11.2018 şi avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 şi nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.– Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Mansardare casă unifamilială, S+P+M – str. Crişan nr. 39, beneficiară: Tătar Eniko, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:
– amplasarea construcţiei şi conformarea arhitectural-volumterică: se propune mansardarea unei case unifamiliale (corp C1) cu regim de înălţime Sp+P, cu menţinerea retragerilor existente faţă de limitele laterale şi posterioară a proprietăţii. Acoperişul propus este de tip şarpantă, în două ape cu pante egale;
– accesul auto şi pietonal: se menţin accesele existente din strada Crişan;
– staţionarea autovehiculelor: se propune amenajarea unui loc de parcare la sol, în interiorul parcelei;
– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Art. 2.– Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.– Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 524 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi).