CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

Pod peste Râul Someșul Mic, situat pe strada Porțelanului, în municipiul Cluj-Napoca

(Podul Porțelanului)“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Pod peste Râul Someșul Mic, situat pe strada Porțelanului, în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)– proiect din iniţiativa primarului;

Reţinând Referatul de aprobare nr. 338640/1/16.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de iniţiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 339189/441/16.07.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod peste Râul Someșul Mic, situat pe strada Porțelanului, în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere art.15 alin. (1)-lit.d) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, coroborat cu dispozițiile art. 5 din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Potrivit O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, modificată și completată şi având în vedere O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 modificat și completat;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 846/2017 și actualizați prin Hotărârea nr. 1018/2017, pentru obiectivul de investiţii Pod peste Râul Someșul Mic, situat pe strada Porțelanului, în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului), conform Anexei și a Devizului general care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • Valoarea totală a investiţiei, conform devizului general,

este 7.165.181,55 LEI cu T.V.A.

din care, C+M 6.639.663,74 LEI cu T.V.A.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,

ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemenează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 524 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)