Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă semicolectivă
S+P+E cu două unităţi locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă semicolectivă S+P+E cu două unităţi locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 170243 din 02.04.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă semicolectivă S+P+E cu două unităţi locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu, beneficiari: Căpuşan Paul-Mihai şi Căpuşan Raul­-Florin;

Având în vedere Avizul Arhitectului şef nr. 92 din 27.02.2019 şi avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă semicolectivă S+P+E cu două unităţi locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu, beneficiari: Căpuşan Paul-Mihai şi Căpuşan Raul-Florin, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează : .
– retragerea minimă faţă de limita posterioară – 8 m pentru locuinţă, 6 m pentru terasă;
– retragerea minimă faţă de limita laterală estică – 3 m;
– retragerea minimă faţă de limita laterală vestică şi nordică – 5 m;
– circulaţiile auto şi pietonale: din Aleea Bâlea cu drept de trecere asupra imobilului înscris în C.F. cu nr. cad. 323842;
– staţionarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol;
– echiparea tehnico-edilitară: existentă pe Aleea Bâlea.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2.
– Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.
– Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 525 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)