Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă familială
cu două unităţi locative S+P+E,
str. Povârnişului nr. 17C

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă familială cu două unităţi locative S+P+E, str. Povârnişului nr. 17C – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 258023 din 23.05.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă familială cu două unităţi locative S+P+E, str. Povârnişului nr. 17C, beneficiari: Chinan Otilia Liana şi Chinan Cristian Arcadie;

Având în vedere Avizul Arhitectului şef nr. 115 din 07.03.2019 şi avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/201 8;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă familială cu două unităţi locative S+P+E, str. Povârnişului nr. 17C, beneficiari: Chinan Otilia Liana şi Chinan Cristian Arcadie, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:
• retragerea minimă faţă de limitele laterale estică şi vestică: 3 m;
• retragerea minimă faţă de limita posterioară: 6 m;
• accesul auto şi cel pietonal din str. Povârnişului pe alee de interes local;
• staţionarea vehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol şi în spaţii specializate amplasate la parter, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;
• echiparea tehnico-edilitară: completă pe drumul ele acces.
Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.
Suprafaţa de teren adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 2,5 m se va dezmembra din parcela iniţială şi înscrie în CF cu titlul de „drum”.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 527 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)