Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Extindere şi mansardare
locuinţă unifamilială, S+P+M – str. Grapei nr. 5

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere şi mansardare locuinţă unifamilială, S+P+M – str. Grapei nr. 5;

Analizând Referatul Nr. 252378 din 05.06.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere şi mansardare locuinţă unifamilială, S+P+M – str. Grapei nr. 5, beneficiari: Inoan Maria, Inoan Ioan-Cristian şi Inoan Mihăiţă-Adrian;

Având în vedere Avizul Arhitectului Şef nr. 235 din 16.04.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 şi nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Extindere şi mansardare locuinţă unifamilială, S+P+M, beneficiari: Inoan Maria, Inoan Ioan-Cristian şi Inoan Mihăiţă-Adrian;
Prin P.U.D se propune extinderea şi mansardarea unei locuinţe unifamiliale Sp+P în vederea măririi confortului locativ. Regim final de înălţime – S+P+M;
– retragerea față de limita laterală nord-vestică: minim 3.8 m;
– amplasarea față de limita laterală sud-estică: pe limita de proprietate;
– retragerea față de limita posterioară: variabil, de la 3 m la 7,5 m;
– accesul auto şi pietonal: din strada Grapei;
– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol;
– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 528 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)