Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt
2S+P+5E+R, grădiniţă S+P+E+R , amenajări exterioare
str. Lombului nr. 2-4-4B-6

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedintă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniţă S+P+E+R, amenajări exterioare, str. Lombului nr. 2-4-4B-6 – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 249335 din 27.05.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt 2S+ P+5E+R, grădiniţă S+P+E+R, amenajări exterioare, str. Lombului nr. 2-4-4B-6, beneficiari: Raita Gheorghe Daniel şi Raita Ancuţa;

Având în vedere Avizul Arhitectului şef nr. 228 din 16.04.2019 şi avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/20 17 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic dee Detaliu – Construire imobil mixt 2S+P+5E+ R, grădiniţă S+P+E+R, amenajări exterioare, str. Lombului nr. 2-4-4B-6, beneficiari: Raita Gheorghe Daniel şi Raita Ancuţa, pe o parcelă proprietate privată;

Documentaţia reglementează:

– amplasarea construcțiilor pe parcelă:

imobilul mixt se va amplasa în retragere de 11 m faţă de limita laterală nordică, minim 9 m faţă de limita laterală sudică şi minim 13 m faţă de limita posterioară, cu respectarea distanţei de siguranţă faţă de conducta publică de apă;

grădinița se va amplasa în retragere de 3 m faţă de limita laterală nordică, minim 15 m faţă de imobilul mixt şi minim 13 m faţă de limita posterioară, cu respectarea distanţei de siguranţă faţă de conducta publică de apă;

– accesul auto şi cel pietonal: din strada Lombului. Prin P.U.D se organizează sistemul alei şi circulaţii din interiorul parcelei, respectiv circulaţie auto în partea de nord (carosabil 6 m şi locuri de staţionare în lung) şi circulaţii pietonale în interiorul ansamblului şi de-a lungul culoarului Nadăşului;

– staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol şi în spaţii specializate amplasate la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Lombului.

Suprafaţa de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G va fi dezmembrată din parcela iniţială şi înscrisă în C.F cu destinaţia de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică (conform Art . 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism – Dispoziţii generale, Hotărârea nr.  737/2017) şi va fi întreţinută ca şi spaţiu verde până la modernizarea căii Baciului la profilul reglementat prin P.U.G.
Autorizaţia de construire pentru imobilul mixt se va emite după obţinerea autorizaţiei de construire pentru grădiniţă.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Recepţia imobilului mixt este condiţionată de realizarea grădiniţei, în baza unui proiect de specialitate, a amenajărilor exterioare propuse pe terenul proprietate, de-a lungul culoarului Nadăşului, a spaţiilor verzi din interiorul ansamblului mixt, sistemului de alei şi platforme pentru circulații auto şi pietonale, mobilier urban, amenajări pentru joacă şi odihnă.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 530 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi).