Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinţă familială P+E
cu două unităţi locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuinţă familială P+E cu două unităţi locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 270487 din 27.05.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuinţă familială P+E cu două unităţi locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B, beneficiar: Moldovanu Aurel.

Având în vedere avizul Arhitectului şef nr. 229 din 16.04.2019 avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – construire locuinţă familială P+E cu două unităţi locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B, beneficiar: Moldovanu Aurel, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:
– retragerile faţă de limitele laterale: 4.30 m;
– retragerea faţă de limita posterioară: minim 6 m;
– circulațiile şi accesele: accesul se realizează dintr-o alee de interes local cu ampriza de 7 m, ce se desprinde din str. Voievodul Gelu în dreptul nr. 25;
– staţionarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol;
– echiparea tehnico-edilitară: utilităţile se vor asigura prin racordarea la reţelele edilitare publice disponibile (apa, electricitate, gaz, telefonie). Apele uzate menajere se vor epura utilizând sisteme individuale (microstaţie de epurare) şi ulterior infiltrate în sol, în interiorul parcelei.
Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 531 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi).