CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea procedurii de anulare a acestora

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea procedurii de anulare a acestora – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 362127 din 29.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 362141 din 29.07.2020 al Direcției de Impozite și taxe locale, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea procedurii de anulare a acestora;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. XVII, coroborat cu capitolul II art. VIII-XVI din O.U.G nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor facilități fiscale, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 şi 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă procedura de acordare a facilităţii fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia de impozite şi taxe locale.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 531 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)