Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere
Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11. – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 303906 din 10.06.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11, beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA.

Având în vedere Avizul Arhitectului Şef nr. 491 din 10.06.2019, Avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Cluj nr. 853/Z/4.10.2018 şi avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 şi nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.– Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Extindere Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11, beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, pe o parcelă proprietate publică.

Documentaţia reglementează:
– amplasarea construcțiilor: se propune extinderea Spitalului Clinic Municipal cu un corp D+P+4E (unitate primiri urgenţe) alipit aripei vestice a ansamblului, amplasat pe limita de proprietate sud-vestică şi un corp D+P (capelă/ spaţiu de reculegere pentru pacienţi) amplasat în retragere de minim 2 m faţă de aliniament (str. Tăbăcarilor);
– staționarea autovehiculelor: se menţin platformele de parcare existente;
– accesele auto şi pietonal: din strada Tăbăcarilor;
– echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Tăbăcarilor.

La faza D.T.A.C proiectul va fi supus avizării Comisiei de Estetică urbană şi se va obţine acordul Ministerului Sănătăţii pentru schimbarea destinaţiei terenului pe care se propune a fi edificat corpul D+P – capelă/ spaţiu de reculegere pentru pacienţi.

Art. 2.– Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.– Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 532 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi).