Consiliul local al municipiului
Cluj-Napoca

 

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr. 535/2018 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil birouri 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 535/2018 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil birouri 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59 — proiect din inițiativa primamlui;
Analizând Referatul nr. 304895 din 11.06.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 535/2018 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil birouri 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59, beneficiari: Oprean Voicu și soția, Oprean Delia,
Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 579/2018;
Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. I. – Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 535/2018 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil birouri 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59, în sensul că: Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G. la str. Constantin Brâncuși și str. Vasile Lupu dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică” cf. Hotărârii nr. 737/2017 art. II va fi amenajată la strat de uzură până la recepția finală a construcției și nu anterior emiterii autorizației de construire.
Art. II. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 534 din 18 iunie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)