CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55

și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

a imobilului strada Lucia Sturdza Bulandra, precum și însușirea Documentațiilor tehnice

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Lucia Sturdza Bulandra, precum și însușirea Documentațiilor tehnice – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 352409/1 din 23.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 352101 din 23.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Lucia Sturdza Bulandra, precum și însușirea Documentațiilor tehnice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4), ale art. 296 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), 87 alin. (4) și 382 alin. (2) lit. k), (3) lit. b) și d) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 11, poziția nr. 62, ale Hotărârii nr. 493/2014, precum și ale Procesului – verbal de constatare nr. 918/2019;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1, astfel:

– imobil cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/1, teren în suprafață de 181480 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2, teren în suprafață de 4844 mp.;

– imobil cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/3, teren în suprafață de 20650 mp.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren aferent străzii Lucia Sturdza Bulandra, cu suprafața măsurată de 4844 mp., cu destinație de drum.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Lucia Sturdza Bulandra, cu suprafața măsurată de 4844 mp., provenind din CF nr. 261340 Cluj-Napoca, cu nr. topo. nou 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (…)”.

Art. 4 Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55, compus din teren cu suprafața măsurată de 20650 mp., provenind din CF nr. 261340 Cluj-Napoca, nr. topo. 15557/3/3/1/1/5/1/1/1/3 și construcții, respectiv, C1 – unitate de învățământ, școală, cu regim de înălțime St+P+2E, edificată în anul 1971, suprafața construită 1563 mp., C2 – Cantina, cu regim de înălțime P+E, edificată în anul 1974, suprafața construită 682 mp., C3 – Sală de sport, cu regim de înălțime P, edificată în anul 1977, suprafața construită 581 mp., C4 – Spălătorie și centrală termică, cu regim de înălțime P, edificată în anul 1977, suprafața construită 424 mp., C5 – Garaj, cu regim de înălțime P, edificat în anul 1977, suprafața construită 24 mp., C6 – Magazie, cu regim de înălțime P, edificată în anul 1977, suprafața construită 6 mp., C7 – Magazie, cu regim de înălțime P, edificată în anul 1974, suprafața construită 31 mp., cu destinație curți construcții și construcții administrative și social-culturale, construcții anexă, domeniul public.

Art. 5. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă a imobilului strada Lucia Sturdza Bulandra din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55 din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 536 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)