CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 271498, înscris în C.F. nr. 271498 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 271498, înscris în C.F. nr. 271498 Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 354359/1 din 24.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 354672 din 24.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea preluării în proprietate privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 271498, înscris în C.F. nr. 271498 Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 286 alin (1) și (4), ale art. 287 lit. b) și 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 562 alin. (2), ale art. 861 alin. (1), ale art. 863 lit. e) și ale art. 889 alin. (1) și (2) din Codul civil, ale Declarației autentificate sub nr. 1119 din 2 iulie 2020 de către Biroul Individual Notarial Prior Omnia din comuna Baciu, jud. Cluj, prin notar public Pop Sergiu Mircea, pentru imobilul-teren identificat cu nr. cad. 271498, înscris în C.F. nr. 271498 Cluj-Napoca și ale Hotărârii nr. 642/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Buna Ziua Nord;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, în suprafață de 64 mp., identificat cu nr. cad. 271498 înscris în C.F. nr. 271498 Cluj-Napoca, în baza Declarației autentificate sub nr. 1119 din 2 iulie 2020 de către Biroul Individual Notarial Prior Omnia din comuna Baciu, jud. Cluj, prin notar public Pop Sergiu Mircea.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren prevăzut la art. 1 din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum, în vederea lărgirii străzii Wolfgang Amadeus Mozart.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcția Generală de Urbanism şi Direcţia Economică.

Președinte de ședinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 539 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)