CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării,

în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 354337/1 din 24.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 354652 din 24.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției Juridice, prin care se propune solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 292 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum, în scopul creșterii calității și mobilității urbane prin amenajarea zonei într-un sistem integrat.

(2) Suprafața de 2414 mp., este identificată conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Tehnică şi Direcţia Economică.

Președinte de ședinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 540 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)