CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte având ca obiect locuinţe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte având ca obiect locuinţe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 353004/1/23.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 353035/451/23.07.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte având ca obiect locuinţe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 8 alin. 4 și 5 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, actualizată și modificată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 15 alin. 14-17 din H.G. nr. 962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe și ținând cont de Procesul-verbal al Comisiei sociale de analiză a dosarelor A.N.L. din data de 21.07.2020;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte având ca obiect locuinţe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6, pe o perioadă de un an de la data expirării, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 543 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)