CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt S+P+2E+R,

str. Clinicilor nr. 31

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 31proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 356629/1/27.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 356761 din 27.07.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 31, beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela-Anca-Felicia;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1233 din 23.12.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 1079/Z/2.12.2019² și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 31, beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela-Anca-Felicia, pe o parcelă de teren proprietate privată cu nr. cad. 269311;

Prin P.U.D. se propune desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil cu funcțiuni mixte în regim de construire închis și amenajări exterioare (spațiu verde, platformă parcare sub taluz, suprafețe dalate) astfel:

  • clădirea va fi amplasată adiacent limitei laterale vestice, pe o adâncime de 18 m de la aliniament și adiacent limitei laterale estice, pe o adâncime de 29,25 m de la aliniament;

  • retragerea minimă față de limita posterioară: 8 m;

  • accesele auto şi cel pietonal: din str. Clinicilor;

  • staționarea autovehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la sol și subsol;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Clinicilor.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării str. Clinicilor la profilul prevăzut prin P.U.G. (38 m) va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu destinația de ,,drum” și transferată cu titlu gratuit în proprietate publică anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă (cf. art. 15 și 16 din Regulament aferent U.T.R ZCP_M2). Aceasta va fi realizată la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Clinicilor, până la recepția investiției. Suprafaţa de referinţă pentru calculul P.O.T. și C.U.T va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale + 0,5 x suprafaţa trecută în proprietate publică.

Planșa A04 Plan reglementări urbanistice se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 546 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)