CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D construire depozit de legume-fructe și sediu administrativ P+E,

str. Platanilor nr. 18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D construire depozit de legume-fructe și sediu administrativ P+E, str Platanilor nr. 18proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 356463/1/27.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 356684/27.07.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea documentației P.U.D.construire depozit de legume-fructe și sediu administrativ P+E, str Platanilor nr. 18, beneficiară: S.C. CO&SI S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 137 din 27.05.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu construire depozit de legume-fructe și sediu administrativ P+E, str Platanilor nr. 18, beneficiară: S.C. CO&SI S.R.L., pe o parcelă proprietate privată cu nr. cad. 314572.

Documentația reglementează:

  • retragerea mimimă față de limita laterală nordică: 3 m;

  • amplasarea față de limita laterală sudică: 15.60 m;

  • retragerea mimină față de limita posterioară: 6 m;

  • accesele auto şi pietonal: din str. Platanilor;

  • staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Platanilor.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Platanilor va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu titlu de „drum” și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și str. Platanilor, până la recepția investiției.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 547 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)