CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal dezvoltare zonă de activități economice,

b-dul. Muncii – latura nordică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă de activități economice, b-dul. Muncii – latura nordică – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 356774/1/27.07.2020, conex cu nr. 272998/1/10.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 356892 din 27.07.2020, conex cu nr. 273107 din 10.06.2020, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă de activități economice, b-dul. Muncii – latura nordică, beneficiară: S.C. Power Belt S.R.L;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 686 din 24.07.2018, Avizul Arhitectului Șef nr. 849 din 2.09.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă de activități economice, b-dul. Muncii – latura nordică, beneficiară: S.C. Power Belt S.R.L pe un teren proprietate privată;

Documentaţia reglementează:

U.T.R –Emm1 – Activități economice de tip industrial, cvasiindustrial, manufacturier sau de servicii, desfășurate de intreprinderi mici și mijlocii.

– funcțiunea predominantă: Structură funcţională dedicată activităţilor economice – industriale, cvasiindustriale, manufacturiere, servicii etc., desfăşurate de întreprinderi mici şi mijlocii în clădiri modulare de tip hală, specifice;

– regim de construire: deschis;

– înălțimea maximă admisă:

(S)+P+1 pentru hale modulare, Hmax.= 10 m;

(1-3S)+P+4 pentru clădirile dedicate funcţiunilor complementare, Hmax. =21 m;

– indicii urbanistici: P.O.T. maxim = 60%, C.U.T. maxim = 1,2;

– retragerea minimă față de aliniament: 10m față de B-dul Muncii regularizat la 35 m, profil II.B;

retragerea minimă față de limitele laterale: 4,5 m;

– retragere minimă față de limita posterioară: 6 m, cu respectarea distanței de 22,53 m față de axul liniei LEA 400kV Gadalin – Cluj-Est, conform anexei la aviz C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nr. 8496 din 10.09.2018;

– circulațiile, accesele: accesul auto și pietonale se realizează din B-dul Muncii;

– staționarea autovehiculelor: se va organiza în interiorul parcelei;

– echipare tehnico-edilitară: prezentă la b-dul Muncii;

limită U.T.R.– limita dintre U.T.R. Emm1 și U.T.R. Vpr s-a stabilit în baza avizului C.N.T.E.E Transelectrica S.A. nr. 8496 din 10.09.2018.

Reglementările stabilite prin P.U.Z. nu se aplică parcelelor cu nr. cad. 254814, nr. cad. 1388, nr. cad. 251042, nr. cad. 257114.

Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 1 iar planșa Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr.. 548 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)