CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Zrestructurarea incintei Fimaro,

parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Corneliu Coposu nr. 167, 167A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – restructurarea incintei Fimaro, parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Corneliu Coposu nr. 167, 167A proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 356786/1/27.07.2020, conex cu nr. 272911/1/10.06.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 356996 din 27.07.2020, conex cu nr. 272973 din 10.06.2020, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z– restructurarea incintei Fimaro, parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Corneliu Coposu nr. 167, 167A, beneficiari: S.C. FIMARO INVEST S.A., S.C. FIMARO DEVELOPMENT S.A., FLORIN UȚĂ, CARMEN UȚĂ, MONA DUMITRU ȘI CĂTĂLIN DUMITRU pentru o suprafață de teren de 31011 mp în proprietate privată;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 34/2020 și nr. 158/2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă contractul de restructurare încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca, pe de o parte, și investitori pe de altă parte, și P.U.Z – restructurarea incintei Fimaro, parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Corneliu Coposu nr. 167, 167A, beneficiari: S.C. Fimaro Invest S.A., S.C. Fimaro Development S.A., Florin Uță, Carmen Uță, Mona Dumitru și Cătălin Dumitru, cu regulamentul aferent acestuia, conform Anexei 1 și 2 care fac parte integrată din prezenta Hotărâre. Prin P.U.Z. se propune parcelarea terenului în 8 parcele și stabilirea de reglementari urbanistice, după cum urmează:

U.T.R – U.T.R M_Fimaro Zona de activități urbane cu caracter mixt;

funcțiunea predominantă:

parcelele 1-4, conform planșei 2.1 Plan reglementări – zonificare: structură funcțională mixtă, locuire colectivă (între 30 și 70% din suprafața desfășurată totală a ansamblului), activităţi administrative, de administrare a afacerilor, financiar-bancare, terţiare, culturale, de învăţământ, de sănătate, de turism, alimentație publică;

– parcelele 5-7, conform planșei 2.1 Plan reglementări – zonificare: căi de acces carosabil, pietonale, velo, locuri de parcare, plantații de aliniament, iluminat public, mobilier urban, rețele edilitare urbane;

– regimul de construire: deschis;

înălțimea maximă admisă:

pentru clădiri comune (1-3S)+P+5E+1R, Hmax= 28 m;

– pentru clădiri de colț (1-3S)+P+5E+1R, (1-3S)+P+6E, Hmax= 28 m;

– pentru clădiri accente ale ansamblului (1-3S)+P+11E, Hmax= 48 m.

Prin excepție nivelurile tehnice pot depăși înălțimea maximă admisă (totală) cu max.3 m;

– indicii urbanistici : parcelele 1-4: P.O.T maxim = 60%, C.U.T maxim = 2,8 ADC/mp;

parcelele 5-7: P.O.T maxim = 0%, C.U.T maxim = 0 ADC/mp;

retragerea min. față de aliniament:

față de strada Corneliu Coposu – amplasare la aliniamentul rezultat după dezmembrare;

față de strada Strungarilor: min. 3 m;

– față de strada interioară propusă: min. 3 m pentru clădirile cu locuințe la parter dispuse spre curțile interioare, cu excepția clădirilor amplasate pe parcela 4, retrase cu min. 10 față de aliniamentul sudic și min. 6 m față de aliniamentul vestic;

– față de pârârul Nadăș – parcelele 3A și 3B – min. 13 m, parcela 1 – clădirile dinspre Nadăș vor fi amplasate în aliniere cu retragerile de pe parcelele 3A și 3B, conform planșei 2.1

Reglementări urbanistice – zonificare”;

– retragerea minimă față de limitele laterale:parcela 1: min. 9 m față de limita vestică;

 • parcela 2: min. 4,5 m față de limita sudică;

 • parcela 3A: min. 4,5 m față de limita nordică și estică;

 • parcela 3B: min. 4,5 m față de limita nordică și vestică;

 • parcela 4 și 2: min. 4,5 m față de limita laterală comună (în cazul deschiderii frontului);

– circulațiile, accesele:

 • acces auto din str. Corneliu Coposu și str. Strungarilor;

 • pe lungimea frontului la strada Corneliu Coposu (tronsonul dintre str. Stănescu Popa și str. Strungarilor) va fi realizată o bandă carosabilă suplimentară pentru accesul în incintă;

 • strada Strungarilor va fi regularizată la 3 benzi carosabile și trotuar de 1,5 m pe latura vestică, pe o lungime de 30 m de la interesecția cu str. Corneliu Coposu. Vor fi prevăzute plantații de arbori în aliniament pe latura vestică a străzii, pe tronsonul cu 2 benzi carosabile, până la interesecția cu str. Piatra Craiului;

 • strada nou propusă va avea tronsoane cu ampriză variabilă, min.10 m– max.13 m;

staționarea autovehiculelor: în spații specializate, dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor (min.75%), precum și locuri de parcare și velo amenajate la sol;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Corneliu Coposu.

– UTR Ve_Fimaro Zona verde de protecţie a apelor sau cu rol de culoar ecologic și spațiu public.

– funcțiunea predominantă: plantaţii înalte, medii şi joase, sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activităţi în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere, lucrări şi amenajări hidrotehnice, poduri pasarele, podețe, tuneluri, ziduri de sprijin;

indicii urbanistici: POT maxim = 1% , CUT maxim = 0,01;

înălțimea maximă admisă, retragere min. față de aliniament, retragere min. față de limitele laterale și retragere față de limitele posterioare: Nu e cazul.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Va fi amenajată prin grija și cheltuiala investitorului fâșia adiacentă pârâului Nadăș pe toată lungimea parcelei, cu dotări edilitare corespunzătoare. Zona va fi organizată ca promenadă cu acces public nelimitat, în baza unui proiect de specialitate, până la recepția clădirilor de pe parcela 3A.

Imobilul situat la parterul corpului de clădire P+2E de pe parcela 3B, cu destinația de grădiniță/creșă și terenul care îl va deservi (~300 mp) va fi trecut în domeniul public cu titlu gratuit, până la recepția clădirilor de pe parcela 3A și 3B, cu excepția corpului P+2E.

Investiția va fi realizată etapizat, conform planului pentru implementarea investițiilor propuse prin P.U.Z. și a Avizului Arhitectului Șef nr. 158/2020.

FAZA A

  • etapa 1- vor fi realizate investițiile de pe parcela 1, precum și strada de acces propusă prin P.U.Z (parcela 5). Parcela 5 se va înscrie în CF cu titlul de „drum”, partea carosabilă se va realiza la strat de uzură și echipa edilitar în baza unui proiect tehnic de specialitate anterior emiterii autorizației de construire pentru parcela 1, iar partea de trotuare se va realiza anterior recepției la terminarea lucrărilor pentru clădirile de pe parcela 1;

  • etapa 2– vor fi realizate investițiile de pe parcelele 2 și 4. Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Corneliu Coposu și străzii Strungarilor vor fi dezmembrate din parcelele inițiale, înscrise în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pentru clădirile de pe parcelele 2 și 4. Drumurile vor fi realizate la strat de uzură, în baza unui proiect tehnic de specialitate, recepționate și transferate în domeniul public anterior recepției finale la terminarea lucrărilor pentru construcțiile de pe parcelele 2 și 4.

Etapele 1 și 2 pot fi realizate în orice ordine sau concomitent, din rațiuni tehnice sau financiare.

FAZA B

  • etapa 3 vor fi realizate investițiile de pe parcela 3B.

  • etapa 4vor fi realizate investițiile de pe parcela 3A.

Recepția clădirilor de pe parcelele 3A și 3B va fi ulterioară recepționării grădiniței/creșei prevăzută în corpul P+2E de pe parcela 3B.

Anterior recepției clădirilor de pe parcelele 3A și 3B (cu excepția clădirii P+2E de pe parcela 3B) se va realiza trecerea în domeniul public cu titlu gratuit a imobilului situat la parterul corpului de clădire P+2E, de pe parcela 3B, având destinația de grădiniță/ creșă.

La corpul de clădire P+2E, în care este prevăzută grădinița/ creșa, nu se admit la nivelurile superioare ale acestuia următoarele utilizări: alimentație publică, galerii comerciale, discoteci, cluburi, locuire și alte funcțiuni care ar putea împiedica funcționarea grădiniței/creșei; Planșa 2.1 Plan reglementări – zonificare se constituie în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 549 din 3.08.2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)