CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în regim de închiriere a suprafeţei de 70,40 m.p, aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 6-8, parte din ap. 17,

în favoarea domnului senator Oros Adrian Nechita

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în sedință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a suprafeţei de 70,40 m.p, aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 6-8, parte din ap. 17, în favoarea domnului senator Oros Adrian Nechita – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 90657/1/10.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 90873/451/10.02.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune atribuirea în regim de închiriere a suprafeţei de 70,40 m.p, aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 6-8, parte din ap. 17, în favoarea domnului senator Oros Adrian Nechita;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 1, ale art. 297 alin. 1 și 2, ale art. 332, ale art. 333 alin. 1 și 2 și ale art. 362 alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 alin. 1 din Legea nr. 96/2006, republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, ale Hotărârii Senatului României nr. 120/2020, privind validarea mandatelor senatorilor aleși la data de 6 decembrie 2020, ale Hotărârii nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului, ale Hotărârii nr. 780/2020 privind constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, ținând cont de Cererea nr. 25891/13.01.2021, precum și de Procesele-verbale din data de 21.01.2021 și 8.02.2021 ale Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1). Se aprobă atribuirea în regim de închiriere a suprafeţei de 70,40 m.p, aferentă imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 6-8, parte din ap. 17, evidenţiat în CF. individual nr. 250375-C1-U16, nr. topografic 514/1/1/XVII, în favoarea domnului senator Oros Adrian Nechita, în vederea organizării și funcționării Biroului Parlamentar, pe perioada calității de senator, conferită în urma alegerilor din data 6 decembrie 2020.

(2) Valoarea de inventar a suprafeței, prevăzute la alin. 1, este de 326.023,02 lei.

Art. 2. Chiria se calculează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 238/2009, privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 55 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)