CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PROIECT AVIZAT:

C L U J – N A P O C A 

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16 (prima convocare) şi, respectiv, 31.08.2020, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16 (prima convocare) şi, respectiv, 31.08.2020, ora 10 (a doua convocare) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 359.468/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 359.526/44.10 din 28.07.2020 al Direcţiei Tehnice, Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16 (prima convocare) şi, respectiv, 31.08.2020, ora 10 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 111 alin. 2 lit. f, ale art. 125 și ale art. 153^22 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. 3 lit. d şi 131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârilor nr. 14/2020 și 15/2020 ale Consiliului de administrație al Societății Termoficare Napoca S.A.;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se mandatează domnul Florin-Valentin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16 (prima convocare) şi, respectiv, 31.08.2020, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art.2. SOCIETATEA TERMOFICARE NAPOCA S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii TERMOFICARE NAPOCA S.A. Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează domnul Florin-Valentin Gliga, consilier local, Direcţia Tehnică și SOCIETATEA TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 551 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)