CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de “Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de “Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 364599/1/30.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 364710/441/30.07.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de “Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

În conformitate cu prevederile Cap. V. Prețuri și tarife din Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea nr. 202/2017;

În temeiul art. 129 alin (2) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 și pct. 1 din Ordinul nr. 1792/2002 privind Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale actualizată;

Văzând Avizul nr. 363315/30.07.2020 al comisiei de prețuri, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de “Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu următoarele articole:

141. Strat de uzură drenant-4 cm grosime – 164,00 lei/mp;

142. Înlocuire podină lemn-stejar – 217,04 lei/mp”

Art. II . Anexa completată conform Art.I constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Regia Autonomă a Domeniului Public, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 552 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)