CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
Construire locuinţă familială P+E+R cu două unităţi locative, str. I.P. Reteganu nr. 35

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă familială P+E+R cu două unităţi locative, str. I.P. Reteganu nr. 35 – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 243628 din 24.06.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă familială P+E+R cu două unităţi locative, str. I.P. Reteganu nr. 35, beneficiar: Dan Vasile Daniel.

Având în vedere avizul Arhitectului şef nr. 237 din 16.04.2019 avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea m. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă familială P+E+R cu două unităţi locative, str. I.P. Reteganu nr. 35, beneficiar : Dan Vasile Daniel, pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D. se propune restructurarea parcelei, desfiinţarea fondului construit existent (casă parter) şi construirea unei locuinţe familiale cu două unităţi locative, cu regim de înălţime P+E+R, amenajări exterioare (spaţiu verde, platformă parcare, piscină, suprafeţe dalate).
-amplasarea faţă de limita laterală sudică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 25 m de la aliniament;
-amplasarea faţă de limita laterală nordică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 14,3 m de la aliniament;
-retragerea minimă faţă de limita posterioară: 45 m;
-accesul auto şi cel pietonal: din str. I.P. Reteganu;
-staţionarea autovehiculelor : în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol;
– echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. I.P. Reteganu.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 565 din 4 iulie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi).