CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
Desfiinţare parţială, extindere, etajare şi schimbare de destinaţie imobil din cabană în locuinţă semicolectivă P+E+M, str. Măceşului nr. 44

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – desfiinţare parţială, extindere, etajare şi schimbare de destinaţie imobil din cabană în locuinţă semicolectivă P+E+M, str. Măceşului nr. 44 – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 327281 din 25 .06.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – desfiinţare parţială, extindere, etajare şi schimbare de destinaţie imobil din cabană în locuinţă semicolectivă P+E+M, str. Măceşului nr. 44, beneficiară: Ţibrea Alina Mihaela.

Având în vedere avizul Arhitectului şef nr. 356 din 3.05.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – desfiinţare parţială, extindere, etajare şi schimbare de destinaţie imobil din cabană în locuinţă semicolectivă P+E+M, str. Măceşului nr. 44, beneficiară: Ţibrea Alina Mihaela, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:
-retragerea minimă faţă de limita posterioară – 20 m;
-retragerea minimă faţă de limita laterala nordică – 1 m;
-retragerea minimă faţă de limita laterala sudică – 3 m;
-circulaţiile auto şi pietonale: din str. Măceşului;
-echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Măceşului.

Suprafaţa de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G a fost dezmembrată din parcela iniţială şi înscrisă în CF nr. 329273 ca şi teren rezervat pentru servitute de utilitate publică anterior elaborării şi avizării documentaţiei P.U.D. Aceasta se va întreţine ca si spaţiu verde până la implementarea servituţii instituite prin P.U.G.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 568 din 4  iulie 201 9
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi).