CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
Construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. 1A

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. 1A – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 231161 din 24.06.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. 1A, beneficiari : Zanc Ariton-Mircea şi Zanc Adina-Felicia;

Având în vedere Avizul Arhitectului şef nr. 241 din 18.04.2019 şi avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018 ;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. 1A, beneficiari: Zanc Ariton-Mircea şi Zanc Adina-Felicia, pe o parcelă proprietate privată;
Documentaţia reglementează:
-amplasarea construcţiei pe parcelă: construcţie amplasată în aliniamentul străzii Fabricii şi străzii Albiei regularizate, pe limita de proprietate vestică şi în retragere de min. 9 m faţă de limita sudică dar nu mai puţin de H/2.
-staţionarea vehiculelor (auto, velo): locuri de staţionare auto dispuse în spaţii specializate la subsol şi locuri de staţionare pentru biciclete dispuse la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament P.U.G;
-accesele auto şi pietonal: din strada Albiei;
-echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Albiei.

La faza D.T.A.C proiectul va fi supus avizării în Comisia de Estetică urbană.
Suprafaţa de teren necesară regularizării străzii Albiei la profil de 9 m şi străzii Fabricii la profil de 10 m va fi dezmembrată din parcela iniţială, înscrisă în CF cu titlul de „drum” şi realizată cu aceeaşi îmbrăcăminte rutieră ca şi străzile Fabricii şi Albiei până la recepţia imobilului mixt.
Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 570 din 4 iulie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)